Yǎgèshū 2:5

5 Wǒ qīnaì de dìxiōng men qǐng tīng , shén qǐbù shì jiǎnxuǎn le shìshang de pínqióng rén , jiào tāmen zaì xìn shang fùzú , bìng chéngshòu tā suǒ yīngxǔ gĕi nàxiē aì tā zhī rén de guó ma .