Yǎgèshū 3:17

17 Wéidú cóng shàng tóu lái de zhìhuì , xiān shì qīngjié , hòu shì hépíng , wēn liáng róushùn , mǎn yǒu liánmǐn , duō jiē shàn guǒ , méiyǒu piānjiàn , méiyǒu jiǎmào .