Yǎgèshū 3:2

2 Yuánlái wǒmen zaì xǔduō shì shang dōu yǒu guò shī . ruò yǒu rén zaì huà yǔ shang méiyǒu guò shī , tā jiù shì wánquán rén , yĕ néng lēi zhù zìjǐ de quán shēn .