Yǎgèshū 3:4

4 Kàn nǎ , chuán zhī suīrán shèn dà , yòu beì dà fēng cuībī , zhǐ yòng xiǎo xiǎo de duò , jiù suí zhe zhǎngduò de yìsi zhuàndòng:zhuǎndòng .