Yǎgèshū 4:14

14 Qíshí míngtiān rúhé , nǐmen hái bù zhīdào . nǐmen de shēngmìng shì shénme ne . nǐmen yuánlái shì yī piàn yúnwù , chūxiàn shǎoshí jiù bú jiàn le .