Yǎgèshū 4:8

8 Nǐmen qīnjìn shén , shén jiù bì qīnjìn nǐmen . yǒu zuì de rén nǎ , yào jiéjìng nǐmen de shǒu . xīnhuái èr yì de rén nǎ , yào qīngjié nǐmen de xīn .