Yǎgèshū 5:3

3 Nǐmen de jīn yín dōu zhǎng le xiù . nà xiù yào zhèngmíng nǐmen de bù shì , yòu yào chī nǐmen de ròu , rútóng huǒshào . nǐmen zaì zhè mòshì , zhǐ zhī jīzǎn qiáncái .