Yǎgèshū 5:4

4 Gōngrén gĕi nǐmen shōugē zhuāngjia , nǐmen kuīqiàn tāmende gōngqián . zhè gōngqián yǒu shēngyīn hūjiào . bìngqiĕ nà shōugē zhī rén de yuān shēng , yǐjing rù le wàn jūn zhī zhǔ de ĕr le .