Yǎgèshū 5:7

7 Dìxiōng men nǎ , nǐmen yào rĕnnaì zhídào zhǔ lái . kàn nǎ , nóngfū rĕnnaì dĕnghòu dì lǐ bǎoguì de chūchǎn , zhídào dé le qiū yǔ chūn yǔ .