URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Yuēbó 1:8

8 Yēhéhuá wèn Sādàn shuō , nǐ céng yòng xīn chákàn wǒde púrén Yuēbó méiyǒu . dì shang zaì méiyǒu rén xiàng tā wánquán zhèngzhí , jìngwèi shén , yuǎn lí è shì .
Do Not Sell My Info (CA only)