URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Yuēbó 15:30

30 Tā bùdé chū lí hēiàn . huǒyàn yào jiāng tāde zhīzǐ shāo gān . yīn shén kǒu zhōng de qì , tā yào mièwáng ( mièwáng yuánwén zuò zǒu qù ) .
Do Not Sell My Info (CA only)