URGENT: Encouragement and Prayer in a Time of Pandemic...See All of Our Coronavirus Resources Here


Yuēbó 24:20

20 Huái tāde mǔ ( yuánwén shì tāi ) yào wàngjì tā . chóngzi yào chī tā , juéde gān tián . tā bú zaì beì rén jìniàn . bú yì de rén bì rú shù zhé duàn .
Do Not Sell My Info (CA only)