Yuēbó 25

1 Shūyà rén bǐ lè dá huídá shuō ,
2 Shén yǒu zhìlǐ zhī quán , yǒu wēiyán kĕ wèi . tā zaì gāo chù shīxíng hépíng .
3 Tāde zhū jūn , qǐnéng shǔ suàn . tāde guāng liàng yī fā , shuí bù méng zhào ne .
4 Zhèyàng zaì shén miànqián , rén zĕn néng chēng yì . fùrén suǒ shēng de zĕn néng jiéjìng .
5 Zaì shén yǎnqián , yuèliang yĕ wú guāng liàng , xīng xiǔ yĕ bù qīngjié .
6 Hékuàng rú chóng de rén , rú qū de shìrén ne .