Yuēhànfúyīn 1:14

14 Dào chéng le ròushēn zhù zaì wǒmen zhōngjiān , chōng chōngmǎn mǎn de yǒu ēndiǎn yǒu zhēnlǐ . wǒmen yĕ jiàn guo tāde róngguāng , zhèng shì fù dú shēng zǐ de róngguāng.