Yuēhànfúyīn 1:33

33 Wǒ xiānqián bú rènshi tā . zhǐshì nà chāi wǒ lái yòng shuǐ shīxǐ de , duì wǒ shuō , nǐ kànjian Shènglíng jiàng xià lái , zhù zaì shuí de shēnshang , shuí jiù shì yòng Shènglíng shīxǐ de.