Yuēhànfúyīn 1:38

38 Yēsū zhuǎn guo shēn lái , kànjian jiàn tāmen gēn zhe , jiù wèn tāmen shuō , nǐmen yào shénme . tāmen shuō , Lābǐ , zaì nàli zhù . ( Lābǐ fān chūlai , jiù shì fūzǐ )