Yuēhànfúyīn 1:45

45 Féilì zhǎo zhe Nádànyè , duì tā shuō , Móxī zaì lǜfǎ shang suǒ xiĕ de , hé zhòng xiānzhī suǒ jì de nà yī wèi , wǒmen yùjiàn le , jiù shì Yūesè de érzi Násǎlè rén Yēsū.