Yuēhànfúyīn 1:48

48 Nádànyè duì Yēsū shuō , nǐ cóng nàli zhīdào wǒ ne . Yēsū huídá shuō , Féilì hái méiyǒu zhāohū nǐ , nǐ zaì wúhuāguǒ shù dǐ xià , wǒ jiù kànjian nǐ le.