Yuēhànfúyīn 1:51

51 Yòu shuō , wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , nǐmen jiāngyào kànjian tiān kāi le , shén de shǐzhĕ shang qù xià lái zaì Rénzǐ shēnshang .