Yuēhànfúyīn 10:10

10 Dàozéi lái , wúfēi yào tōuqiè , shāhaì , huǐhuaì . wǒ lái le , shì yào jiào yáng ( huò zuò rén ) dé shēngmìng , bìngqiĕ dé de gēng fēngshèng .