Yuēhànfúyīn 10:41

41 Yǒu xǔduō rén lái dào Tānàli . tāmen shuō Yuēhàn yī jiàn shénjī méiyǒu xíng guō . dàn Yuēhàn zhǐ zhe zhè rén suǒ shuō de yīqiè huà dōu shì zhēn de .