Yuēhànfúyīn 11:54

54 Suǒyǐ Yēsū bù zaì xiǎnrán xíng zaì Yóutaìrén zhōngjiān , jiù líkāi nàli wǎng kàojìn kuàng yĕ de dìfang . dào le yī zuò chéng , míng jiào Yǐfǎlián , jiù zaì nàli hé méntǔ tóng zhù .