Yuēhànfúyīn 11:9

9 Yēsū huídá shuō , bái rì bù shì yǒu shí èr xiǎoshí má . rén zaì bái rì zǒu lù , jiù bù zhì diēdǎo , yīnwei kànjian zhè shìshang de guāng .