Yuēhànfúyīn 12:25

25 Aìxī zìjǐ shēngmìng de , jiù shīsàng shēngmìng . zaì zhè shìshang hèn wù zìjǐ shēngmìng de , jiù yào bǎoshǒu shēngmìng dào yǒngshēng .