Yuēhànfúyīn 12:34

34 Zhòngrén huídá shuō , wǒmen tīngjian lǜfǎ shàng yǒu huà shuō , Jīdū shì yǒng cún de . nǐ zĕnme shuō , Rénzǐ bìxū beì jǔqǐ lái ne . zhè Rénzǐ shì shuí ne .