Yuēhànfúyīn 12:35

35 Yēsū duì tāmen shuō , guāng zaì nǐmen zhōngjiān , hái yǒu bù duō de shíhou , yīngdāng chèn zhe yǒu guāng xíng zǒu , miǎndé hēiàn líndào nǐmen . nà zaì hēiàn lǐ xíng zǒu de , bù zhīdào wǎng héchu qù .