Yuēhànfúyīn 12:42

42 Suīrán rúcǐ , guān zhǎng zhōng què yǒu hǎoxiē xìn tāde . zhǐ yīn Fǎlìsaìrén de yuángù , jiù bù chéngrèn , kǒngpà beì gǎn chū gōngtáng .