Yuēhànfúyīn 13:20

20 Wǒ shíshízaìzaì de gàosu nǐmen , yǒu rén jiēdaì wǒ suǒ chāiqiǎn de , jiù shì jiēdaì wǒ . jiēdaì wǒ , jiù shì jiēdaì nà chāiqiǎn wǒde .