Yuēhànfúyīn 13:21

21 Yēsū shuō le zhè huà , xīnli yōuchóu , jiù míng shuō , wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , nǐmen zhōngjiān yǒu yī gèrén yào maì wǒ le .