Yuēhànfúyīn 13:26

26 Yēsū huídá shuō , wǒ zhàn yídiǎn bǐng gĕi shuí , jiù shì shuí . Yēsū jiù zhàn le yídiǎn bǐng , dìgĕi Jiālǜe rén Xīmén de érzi Yóudà .