Yuēhànfúyīn 13:29

29 Yǒu rén yīn Yóudà daì zhe qián nǎng , yǐwéi Yēsū shì duì tā shuō , nǐ qù mǎi wǒmen guō jiē suǒ yìngyòng de dōngxi . huò shì jiào tā ná shénme zhōujì qióngrén .