Yuēhànfúyīn 13:33

33 Xiǎozi men , wǒ hái yǒu bù duō de shíhou , yǔ nǐmen tóng zaì . hòulái nǐmen yào zhǎo wǒ , dàn wǒ suǒ qù de dìfang , nǐmen bùnéng dào . zhè huà wǒ céng duì Yóutaìrén shuō guō , rújīn yĕ zhàoyàng duì nǐmen shuō .