Yuēhànfúyīn 14:21

21 Yǒu le wǒde mìnglìng yòu zūnshǒu de , zhè rén jiù shì aì wǒde . aì wǒde bì méng wǒ fù aì tā , wǒ yĕ yào aì tā , bìngqiĕ yào xiàng tā xiǎnxiàn .