Yuēhànfúyīn 14:9

9 Yēsū duì tā shuō , Féilì , wǒ yù nǐmen tòng zaì zhèyàng chángjiǔ , nǐ hái bù rènshi wǒ má . rén kànjian le wǒ , jiù shì kànjian le fù . nǐ zĕnme shuō , jiāng fù xiǎn gĕi wǒmen kān ne .