Yuēhànfúyīn 15:4

4 Nǐmen yào cháng zaì wǒ lǐmiàn , wǒ yĕ cháng zaì nǐmen lǐmiàn . zhīzǐ ruò bù cháng zaì pútàoshù shàng , zìjǐ jiù bùnéng jiē guǒzi . nǐmen ruò bù cháng zaì wǒ lǐmiàn , yĕ shì zhèyàng .