Yuēhànfúyīn 15:5

5 Wǒ shì pútàoshù , nǐmen shì zhīzǐ . cháng zaì wǒ lǐmiàn de , wǒ yĕ cháng zaì tā lǐmiàn , zhè rén jiù duō jiē guǒzi . yīnwei lí le wǒ , nǐmen jiù bùnéng zuò shénme .