Yuēhànfúyīn 16:19

19 Yēsū kān chū tāmen yào wèn tā , jiù shuō , wǒ shuō dĕng bù duō shí , nǐmen jiù bùdé jiàn wǒ , zaì dĕng bù duō shí , nǐmen hái yào jiàn wǒ . nǐmen wéi zhè huà bǐcǐ xiàng wèn má .
Do Not Sell My Info (CA only)