Yuēhànfúyīn 16:20

20 Wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , nǐmen jiāngyào tòngkū , āi haó , shìrén dǎo yào xǐlè . nǐmen jiāngyào yōuchóu , ránér nǐmen de yōuchóu , yào biàn wéi xǐlè .