Yuēhànfúyīn 16:21

21 Fùrén shēngchǎn de shíhou , jiù yōuchóu , yīnwei tāde shíhou dào le . jì shēng le háizi , jiù bù zaì jìniàn nà kǔchǔ , yīnwei huānxǐ shìshang shēng le yī gèrén .