Yuēhànfúyīn 16:23

23 Dào nà rì , nǐmen shénme yĕ jiù bù wèn wǒ le . wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , nǐmen ruò xiàng fù qiú shénme , tā bì yīn wǒde míng , cìgĕi nǐmen .