Yuēhànfúyīn 16:32

32 Kàn nǎ , shíhou jiāng dào , qiĕ shì yǐjing dào le , nǐmen yào fēnsàn , gè guī zìjǐ de dìfang qù , liú xià wǒ dúzì yī rén . qíshí wǒ bù shì dúzì yī rén , yīnwei yǒu fù yǔ wǒ tóng zaì .