Yuēhànfúyīn 16:33

33 Wǒ jiāng zhè shì gàosu nǐmen , shì jiào nǐmen zaì wǒ lǐmiàn yǒu píngān . zaì shìshang nǐmen yǒu kǔnàn . dàn nǐmen kĕyǐ fàngxīn , wǒ yǐjing shèng le shìjiè .