Yuēhànfúyīn 16:4

4 Wǒ jiāng zhèxie shì gàosu nǐmen , shì jiào nǐmen dào le shíhou , kĕyǐ xiǎngqǐ wǒ duì nǐmen shuō guō le . wǒ qǐxiān méiyǒu jiāng zhè shì gàosu nǐmen , yīnwei wǒ yǔ nǐmen tóng zaì .