Yuēhànfúyīn 16:7

7 Ránér wǒ jiāng zhēn qíng gàosu nǐmen . wǒ qù shì yǔ nǐmen yǒu yì de . wǒ ruò bù qù , bǎo huì shī jiù bù dào nǐmen zhèlǐ lái . wǒ ruò qù , jiù chāi tā lái .