Yuēhànfúyīn 18:20

20 Yēsū huídá shuō , wǒ cónglái shì míng míng de duì shìrén shuōhuà . wǒ cháng zaì gōngtáng hé diàn lǐ , jiù shì Yóutaìrén jùjí de dìfang , jiàoxun rén . wǒ zaì àn dì lǐ , bìng méiyǒu shuō shénme .