Yuēhànfúyīn 18:28

28 Zhòngrén jiāng Yēsū cōngGāiyàfǎ nàli wǎng yámen neì jièqù . nàshí tiān hái zǎo . tāmen zìjǐ què bù jìn yámen , kǒngpà rǎn le wūhuì , bùnéng chī Yúyuèjié de yánxí