Yuēhànfúyīn 18:36

36 Yēsū huídá shuō , wǒde guó bù shǔ zhè shìjiè . wǒde guó ruò shǔ zhè shìjiè , wǒde chénpú bìyào zhēng zhàn , shǐ wǒ búzhìyú beì jiāo gĕi Yóutaìrén . zhǐshì wǒde guó bù shǔ zhè shìjiè .