Yuēhànfúyīn 18:37

37 Bǐlāduō jiù duì tā shuō , zhèyàng , nǐ shì wáng má . Yēsū huídá shuō , nǐ shuō wǒ shì wáng . wǒ wèicǐ ér shēng , yĕ wèicǐ lái dào shì jiān , tè wéi gĕi zhēnlǐ zuò jiànzhèng . fán shǔ zhēnlǐ de rén , jiù tīng wǒde huà .