Yuēhànfúyīn 18:38

38 Bǐlāduō shuō , zhēnlǐ shì shénme ne . shuō le zhè huà , yòu chūlai dào Yóutaìrén nàli , duì tāmen shuō , wǒ chá bù chū tā yǒu shénme zuì lái .