Yuēhànfúyīn 19:11

11 Yēsū huídá shuō , ruò bù shì cōng shàng tóu cìgĕi nǐde , nǐ jiù haó wú quánbǐng biàn wǒ . suǒyǐ bǎ wǒ jiāo gĕi nǐde nà rén , zuì gēng zhòng le .